Yarışma Yönergesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK

“ARAPÇA YARIŞMALARI” İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Önemli: 4. Arapça Yarışmaları'nda okullarımız dört dalda yarışmaya başvurabilecektir.Tiyatro yarışması bu sene uygulanmayacak olup, Graffiti Yarışması şahıs bazında uygulanan halka açık bir yarışmadır. Okullarımız, bilgi yarışmasının yanı sıra, Şiir-Hitabet-Musiki Yarışmalarından birini tercih edebilecektir.   

Ayrıca, Arapça yarışmaları şartnamesi 7-1/a bölümü ile 7-2/b maddelerinde yer alan yarışmaya her kategoriden 3 metin ezberi ile katılınması ile ilgili maddede öğrencilerin seçeceği metin sayısı 3'ten 2'ye düşürülmüştür. Yarışmaya katılacak öğrenciler katılacakları şiir veya hitabet yarışmasında üç yerine iki ayrı metin seçip ezberlemek zorundadırlar. Seçimler yapılırken farklı kategoriler arasından seçim yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Yarışmaya başvuru programında da bu şartlara uymayan başvurular kabul edilmemektedir. 

 

Ayrıca, Arapça yarışmaları şartnamesi 7-1/a bölümü ile 7-2/b maddelerinde yer alan yarışmaya her kategoriden 3 metin ezberi ile katılınması ile ilgili maddede öğrencilerin seçeceği metin sayısı 3'ten 2'ye düşürülmüştür. Yarışmaya katılacak öğrenciler katılacakları şiir veya hitabet yarışmasında üç yerine iki ayrı metin seçip ezberlemek zorundadırlar. Seçimler yapılırken farklı kategoriler arasından seçim yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Yarışmaya başvuru programında da bu şartlara uymayan başvurular kabul edilmemektedir. 

1.Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Türkiye genelinde İmam Hatip Liseleri arasında Arapça öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve Arapça dini metinleri anlamalarını sağlamak, Ortadoğu ülkeleri ile gelişen ekonomik ve sosyal ilişkilere katkı sağlamak ve Arapça bilgi düzeyini geliştirmelerini sağlamaktır.

2.Kapsam: Bu usul ve esaslar, İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Lise bünyesinde İmam Hatip Liseleri öğrencilerinin katılacağı “Arapça Yarışmaları”nın düzenlenip yürütülmesi ile ilgili esasları kapsar.

3.Dayanak: Bu usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

4.Tanımlar: Bu usul ve esaslarda geçen;

“Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,

“Genel Müdürlük”, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

“Okul”, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesini,

“Yarışma Merkezi”, “Arapça Yarışmaları”nın yapıldığı il veya ilçe merkezini,

“Yarışma Koordinasyon Merkezi”, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Bünyesinde oluşturulan yarışmaların organize edildiği merkezi

ifade eder.

5.“Arapça Yarışmaları”nın katılım şartları;

a)Örgün eğitime tabii İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile bu okullarda okuyan ve resmi dili Arapça olmayan ülkelerin vatandaşları katılır.

b)Örgün eğitime tabii İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerden yurt içinde veya yurt dışında eğitim-öğretim dili Arapça olan okullarda bir yıldan fazla okumuş olan öğrenciler yarışmaya katılamaz.

c)Daha önceki yıllarda yapılan yarışmalarda Türkiye birincisi olan öğrenciler yarışmalara katılamaz.

d)Bölge yarışmalarını koordine eden okul bilgi yarışmaları haricindeki diğer dallarda (sadece etkinlik yarışmalarında) düzenlenen il içi yarışmalara katılmadan doğrudan bölge yarışmalarına katılır. Bu uygulama Türkiye Finali için geçerli değildir.

e)İllerinde yalnızca bir İmam Hatip Lisesi bulunan veya ilinde yalnızca bir İmam Hatip Lisesi yarışmaya başvuran okullar, başvurdukları dallarda doğrudan bölge finallerine katılır.

f)Bir öğrenci aynı öğretim yılında sadece bir dalda yarışmaya katılır.

g)Arapça yarışmalarına katılmaları için öğrencilerde sınıf şartı aranmaz.

h)Bilgi yarışmalarında okulları 4 öğrenci, etkinlik yarışmalarından şiir dalında 1, hitabet dalında 1, musiki dalında en az 1 en fazla 3, tiyatro dalında ise hazırlanan metne göre (gerekli sayıda) öğrenci katılacaktır.

i)İl yarışmalarına ildeki bütün İmam-Hatip Liseleri katılır. Çeşitli sebeplerle katılamayacak olan okul müdürlükleri ise bu durumlarını Yarışma Koordinasyon Merkezine ve Genel Müdürlüğe bildirir.

 

6.Uygulama:

Bilgi Yarışması

Soru ve Konular

Arapça Bilgi Yarışması’nın soruları İmam Hatip Lisesi Arapça müfredatına paralel olarak çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Genel Arapça bilgisi esas alınacağından okullar arası elemelerde daha üst düzeyde sorular da yer alabilir. Bilgi yarışmasında çıkacak olan soru türleri:

§  Arapça kelime bilgisi (Kelime anlamı, eş anlamlı, zıt anlamlı kelime bilgisi)

§  Okuduğunu anlama 

§  Cümle ve kelime sıralama

§  Tercüme edebilme (Arapçadan Türkçeye-Türkçeden Arapçaya)

§  Pratik diyalogları tamamlama

§  Temel Arapça dilbilgisi (Sarf ve Nahv)

§  Dinlediğini anlama şeklindedir.

İl içi Bilgi Yarışması

a)      İl içi bilgi yarışmalarında yarışmacılar okul idaresinin gerekli gördüğü durumlarda değiştirilebilir.

b)      Sorular, cevap anahtarı ile birlikte, bir nüsha halinde jüriye kapalı zarf içerisinde verilecektir. Zarflarda her bir yarışma grubu için 15 asıl 5 yedek soru yer alır.

c)       Soru ve cevap slayt ile ekrandan gösterilir. Yarışmada her bir soru 10 puan olarak hesaplanır. 15. sorunun sonunda eşitlik durumunda, 5 soruluk yedek sorulara geçilir, eşitlik bozuluncaya kadar yedek soruların tamamı sorulur.

d)      Beş şıklı çoktan seçmeli sorular, yarışmacı ekiplere sesli olarak sorulmaz, sorular yarışmacılara yazılı olarak verilir. Sorular verilip, süresi içinde cevabı yazıldıktan sonra, cevap tabelası jürinin ve seyircinin görebileceği şekilde gösterilir. Bundan sonra sunucu soruyu yüksek sesle okuyarak, cevapların doğru veya yanlış olduğu jüri başkanının onayından sonra sunucu tarafından açıklanır. Sunucu yarışmanın akışından ve cevap sürelerinin takibinden sorumlu olacaktır.

e)      Yedek soruların sorulması ile ilgili olarak:

                                                        i.            Yarışmada sadece birinci belirlenecekse yedek sorular asıl soruların sonunda eşit olarak en yüksek puanı alan okullara sorulur. Diğer okullara soru sorulmaz.

                                                       ii.            Yarışmada birinci belirlenmiş ancak ikincilik durumunda eşitlik varsa asıl soruların sonunda puanı eşit olan ikincilere yedek sorular sorulur. Diğer okullara soru sorulmaz.

                                                     iii.            Yarışmada birinci ve ikinci belirlenmiş, üçüncünün belirlenmesinde eşitlik varsa sadece eşit olan okullar arasında üçüncülük için yedek sorular sorulur.

                                                     iv.            Yedek sorularda ilk yanlış cevabı veren okul elenir. Yarışan okulların aynı anda yanlış cevap vermesi halinde bir sonraki soruya geçilir.

                                                      v.            Yedek soruların sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde jüri tarafından kura çekilerek kazanan okul belirlenir. 5 soru dışında yedek soru sorulmaz.

f)       Yarışmada sorulan sorulardan birisinin yanlış olduğuna jüri karar verirse, soru tamamen iptal edilir, hatalı soru üzerinde düzeltmeye gidilmez. Böyle bir durumda iptal edilen sorunun yerine yedek soru sorulmaz.

g)      Yarışma ile ilgili yapılan itirazlar, yarışmanın akışının bozulmaması için, yazılı olarak yapılır; jüri, itirazı yarışma bittikten sonra on beş dakika içinde değerlendirerek kararı açıklar. Jürinin verdiği karar kesindir. Jürinin kararına yapılan itirazlarla başka makamlara yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

h)      Dinleme sorularında önce ses/görüntü dosyası dinletilir, soru kağıtları daha sonra dağıtılır. Bir ses/görüntü dosyasından birden fazla soru sorulabilir.

Bilgi Yarışması Bölge Finali

a)      İl birincisi olan, bulunduğu ilde tek İmam Hatip Lisesi olan veya bulunduğu ilde yalnızca kendisi başvuruda bulunmuş olan okullar bölge yarışmalarında doğrudan ilini temsil eder.

b)      İlleri temsil eden okullar kendi bölgelerinde il yarışmalarında geçerli olan ilkelere göre yarışırlar.

Bilgi Yarışması Türkiye Yarı Finali ve Türkiye Finali

a)      Bölge birincileri Türkiye yarı finalinde bölgelerini temsil ederler.

b)      Okullar, bilgi yarışmaları Türkiye yarı finali ve Türkiye finalinde il içi yarışmalarında belirtilen ilkeler doğrultusunda yarışırlar.

7.Etkinlik Yarışmaları

1)Arapça Şiir Okuma Yarışması

a)Seslendirilecek şiirler Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler her bir gruptan bir adet şiiri seçerek yarışmaya üç şiir ezberi ile katılır.

b)Yarışma esnasında ezberlenen şiirlerden sadece birisi ezbere okunur. Öğrencinin okuyacağı şiir yarışma günü jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Öğrencinin okuyacağı şiir bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından daha önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu üç şiirden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir.

c)Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan şiirin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak YKM tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz.

d)Şiir okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz.

e)Yarışmacının şiir metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik hakkı yoktur.

f)Puanlama 100 üzerinden ezber (40), telaffuz (20), tonlama (10), konuya hakimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) şeklinde yapılır.

2)    Arapça Hitabet Yarışması

a)Hitabet yarışması Arapça metinlerin doğru seslendirilmesi ve metnin canlandırılması ile ilgili bir yarışmadır.

b)Seslendirilecek hitabet metinleri Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler her bir gruptan bir adet hitabet metnini seçerek yarışmaya üç metin ezberi ile katılır. Yarışma esnasında hitabet metni ezbere okunur.

c)Yarışma esnasında ezberlenen hitabet metinlerinden sadece birisi ezbere okunur. Öğrencinin okuyacağı hitabet metni, yarışma günü jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Öğrencinin okuyacağı hitabet metni bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından daha önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu üç hitabet metninden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir.

d)Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan hitabet metninin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak YKM tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz.

e)Hitabet metni okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz.

f)Yarışmacının hitabet metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır.

g)Puanlama 100 puan üzerinden ezber (40), telaffuz (20), tonlama (10), konuya hâkimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır.

3)    Arapça Tiyatro Yarışması

a)      Tiyatro metni Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından tek bir metin olarak belirlenir. Okullar söz konusu metin ile yarışmaya katılırlar.

b)      Yarışma esnasında tiyatro ezbere oynanır. Suflör kullanılmaz.

c)       Tiyatro oynanırken figüran, dekor, ışık takip sistemi ve her türlü fon müziği kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz. Sahnede görsel sunu kullanılamaz. Oyunun yapısından kaynaklı gereksinimlerde sayılan maddelerde sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan dekor, fon müziği, ışık takip, müzik ve görsel sunu kullanılır. İlave hiçbir sununun kullanılmasına izin verilmez. Sunumda kontrol yarışma Koordinasyon Merkezinin yetkilileri tarafından yapılır.

d)      Yarışmacıların tiyatro metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Ancak oyunun akışına göre basit bazı ses ve kelime ilaveleri yapılabilir.

e)      Puanlama 100 üzerinden konuya hâkimiyet (30), konuşma yeteneği (20), telaffuz (20), tonlama (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır.

4)    Arapça Musiki Yarışması

a)      Seslendirilecek musiki metinleri Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından birden fazla metin olarak belirlenir. Okullar bu metinlerden seçecekleri yalnızca bir metin ile yarışmaya katılabilirler.

b)      Yarışma esnasında öğrenciler istedikleri müzik aletinden veya hazır fon müziklerinden yararlanabilirler.

c)       Figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni kurulamaz ve yarışma grubuna ait öğrenciler dışında kimse tarafından sahne önünde veya arkasında canlı müzik icrası yapılamaz.

d)      Musiki yarışma takımı, parça icra eden ve müzik aleti kullanan en fazla üç kişiden oluşur.

e)      Musikinin yorumlanması ve sözlerinde küçük bazı değişikliklerin yapılması grubun kendi isteği doğrultusunda düzenlenebilir. Basit bazı ses ve kelime ilaveleri yapılabilir. Konuyla ilgili son karar jüri tarafından verilir.

f)       Puanlama 100 puan üzerinden vokal (30), telaffuz (20), yorum (20), enstrüman (10), sahne dekoru (10), jest ve mimik (10) değerlendirilerek yapılır.

 

8.Yarışma Takvimi, Yarışma Bölge Merkezleri : Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller Genel Müdürlükçe belirlenir.

9.Jüri: Yarışma jürileri il ve bölge yarışmalarında yarışmaların yapılacağı il milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenir. Jürilerin ehliyet ve liyakatıyla ilgili tespit kararı il milli eğitimlerin ilgili birimlerindedir. Türkiye finalinde ise yarışma koordinasyon merkezi tarafından belirlenir.

Jüri üyeleri öncelikle üniversite öğretim üyeleri arasından tespit edilir. İlde üniversitenin bulunmaması durumunda il ve ilçelerde görev yapan Arapça alanında yetkin kişiler ile Arapça bilgisi olmasa da tiyatro ve musiki dallarında uzman kişilerden seçilerek belirlenir. İmam Hatip Liselerinde görev yapan öğretmen ve idareciler jürilerde görevlendirilemez.

Yarışmalarda en az üç en fazla altı jüri üyesi görev yapar. Bölge yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yapan kişiler Türkiye finalinde görev alamazlar.

10.Yarışma Kuraları, Yarışma Gün ve Saatleri: Yarışmaların il, bölge ve Türkiye elemelerinde sıralama ve gruplandırma işlemleri yarışacak olan okullar arasında Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından kura ile belirlenir. Yarışmaların gün ve saatleri de aynı şekilde Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenir. Grupların sıralamalarına uyulması esastır.

11.Koordinatör Okul Müdürlüklerinin Görevleri: İl ve bölgelerdeki Koordinatör okul müdürlükleri aşağıda belirtilen işleri yerine getirir:

a)      Yarışmaların yapılacağı okul müdürlükleri il ve bölge genelindeki yarışma ile ilgili koordineyi sağlar, yarışmacı öğrencilerle görevli öğretmenlerin iaşe ve ibatelerini karşılar.

b)      Yarışma sonuçlarını, Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından kendilerine iletilen tutanakları jüride görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan eder ve arapcayarismalari.org.tr adresinde yer alan sonuç bildirme otomasyon programına bildirir.

c)       İl ve bölge yarışmalarında birinci olan öğrencilerin bir üst yarışmaya katılmaları için yapılacak transferler okul müdürlüklerinin sorumluğundadır.

d)      İl ve bölge yarışmalarının koordinasyonu okul müdürlüklerince, Türkiye finalinin organizasyonu ise Türkiye finali koordinatör ili ile birlikte Yarışma Koordinasyon Merkezince yapılır.

12.Yukarıdaki hususlarda kural ihlaline tevessül eden takımlar, jüri tarafından uyarılırlar. Bununla beraber, yarışmaların icrası ile ilgili her türlü itiraz, yarışma esnasında yazılı olarak Jüri makamına yapılır. Jürinin vereceği karar kesindir. Yarışma Koordinasyon Merkezine veya başka bir makama yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13.Yarışma Sonuçlarının İlanı Jüri üyeleri yarışmacılara verdikleri puanları yarışma salonunda herkesin huzurunda toplarlar. Yarışmacılara verilen puanlar dışında herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Etkinlik yarışmalarında verilen toplam puanların eşit olması durumunda kura yoluna başvurulur.


4. Arapça Yarışmaları Yönergesi'ni indirmek için lütfen tıklayınız.

Yarışma ödül yönergesi için lütfen tıklayınız.

2013 Uluslararası Arapça Yarışmaları,Tüm hakları saklıdır. - digibee